konkurs mini

1. W dniach 16-23 pażdziernika do godz. 17:00 zrób zakupy za min. 100 zł. można łączyć maksymalnie dwa dowody zakupu.

2. Zachowaj dowody zakupu. 

3. W dniu 23 pażdziernika w godz. 12:00 - 17:00 odwiedź stoisko konkursowe mieszczące się w naszej Galerii. 

4. Okaż dowód zakupu, zagraj w Quiz z dziedziny sztuki i wygraj bon zakupowy o wartości 50zł. 

5. Liczba bonów jest ograniczona. 

 

Regulamin konkursu:

 

REGULAMIN KONKURSU Pro-sprzedażowego

Konkurs ze sztukąw dniach 16-23.10.2021r.

 1. Organizator i czas trwania Konkursu.
  1.1. Organizatorem Konkursu organizowanego pod nazwą "Konkurs ze sztuką", zwanego dalej "Konkursem" jest Iwona Górna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Star Center Iwona Górna, Tomaszowice 81B, 21-008 Tomaszowice, NIP 922-217-23-44, REGON 951088553, zwana dalej "Organizatorem".
  1.2. Konkurs trwa w dniach od 16 do 23.10.2021r (do 17:00)., w godzinach otwarcia Galerii (Okres ten zwany jest dalej „Czasem trwania konkursu”) i w dniu 23.10.2021r. w godzinach 10-17. W czasie trwania konkursu trwać będzie sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w konkursie. Przeprowadzenie konkursu, jak i wydanie nagród nastąpi w dniu 23.10.2021r. w godzinach 12:00-17:00. W przypadku wprowadzenia przez rząd RP rozporządzenia o zamknięciu galerii handlowych w czasie trwania konkursu, konkurs, jak i wydanie nagród oraz ich realizacja zostanie przełożona na pierwszy możliwy termin do ponownego przeprowadzenia, o czym Galeria poinformuje na stronie internetowej www.galeriaostrowiec.pl
  1.3. Konkurs jest organizowany na terenie województwa świętokrzyskiego w Galerii Ostrowiec mieszczącej się w pod adresem ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zwaną dalej "Galeria"
  1.4. Konkurs, nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 kwietnia 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
  1.5. Fundatorem nagród w Konkursie, wymienionych w pkt. 3.17. jest Galeria Ostrowiec Sp. z o.o.
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
  2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2. ("Uczestnik").
  2.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz ich współmałżonkowie, grupy spółek powiązanych z Galerią oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego a także firmy technicznej Galerii. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
 1. Zasady przeprowadzenia Konkursie
  3.1. W czasie trwania konkursu, w punktach handlowych i usługowych Galerii biorących udział w Konkursie, oraz stoiskach klienci Galerii mogą dokonywać zakupów, które zapewnią im możliwość udziału w Konkursie. Lista punktów sklepów i stoisk biorących udział w konkursie jest opublikowana pod poniższym regulaminem.
  3.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zakupów za kwotę określoną w regulaminie w punkach handlowych, usługowych lub stoiskach znajdujących się w Galerii
  3.3. Minimalna wartość zakupu dokonanego w Czasie trwania konkursu w punkcie handlowym, usługowym lub stoisku działającym na terenie Galerii, z wyłączeniem zakupów wymienionych w pkt. 3.5, kwalifikująca do wzięcia udziału w Konkursie wynosi 100 zł brutto na maksymalnie dwóch dowodach zakupu.
  3.4. Dowodem zakupu może być paragon lub faktura na osobę prywatną.
  3.5. Z udziału w Konkursie wykluczone są zakupy:
        a. zakładów totalizatora sportowego;
        b. leków;
        c. wyrobów tytoniowych;
        d. wymiana pieniędzy w kantorze;
        e. za które zapłata została dokonana bonami zakupowymi;
        f. alkoholi;
        g. dokonane w hipermarkecie Carrefour;
        h. dokonane bonami zakupowymi oraz w sklepach Apteka, oraz Bialcon
  3.6. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
        a. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
        b. Dokonać zakupów za kwotę określoną w punkcie 3.3. w Czasie trwania Konkursu, na terenie Galerii oraz zarejestrować dowód zakupu w dniu 23.10.2021r. w godzinach 12:00 – 17:00 u hostessy na stoisku konkursowym.
        c. Hostessa opieczętuje dowód zakupu na jego odwrocie. Opieczętowany dowód zakupu nie uprawnia do ponownego otrzymania Nagrody.
        d. Zadaniem w Konkursie jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe z dziedziny sztuki.
        e. Tylko w przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, Uczestnik Konkursu zyskuje prawo do nagrody.
        f. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, ale może zostać laureatem maksymalnie trzech nagród.
 1. Nagrody w Konkursie
  4.1. Do wygrania są nagrody – bon na zakupy do Galerii Ostrowiec o wartości 50 zł brutto.
 1. Odbiór nagrody
  5.1. Nagrody będą wydawane na stoisku na pasażu Galerii w dniu 23.10.2021r., w godzinach 12-17.
  5.2. Każdy zwycięzca nagrody zobowiązany jest przed odbiorem nagrody:
      a. podpisać potwierdzenie odbioru nagrody zawierające oświadczenie, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym że nie jest osobą, o której mowa w pkt 2.2. Regulaminu.
  5.3. Przedstawiciel Organizatora sprawdzi autentyczność i ważność paragonu w punkcie konkursowym, po czym go ostempluje. Aby paragon mógł zostać uznany za ważny, data zakupów musi zawierać się w przedziale czasowym określonym w punkcie 1.2., a sklep, w którym dokonane zostały zakupy musi znajdować się na terenie Galerii i być punktem handlowym lub usługowym biorącym udział w Konkursie z uwzględnieniem punktu 3.5.
  5.4. Bony zakupowe mogą być realizowane tylko i wyłącznie w dniach 23, 25, 26, 27.10.2021r. w Galerii Ostrowiec w wyznaczonych sklepach i stoiskach których wykaz znajduje się na stronie galeriaostrowiec.pl
  5.5 Za wygrane rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej nagrody w Konkursie, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
 1. Komisja
  6.1. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru, która będzie czuwać nad prawidłowością urządzania Konkursu i wyda regulamin jej działania.
  6.2. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
  6.3. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
 1. Postępowanie reklamacyjne
  7.1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 08 listopada 2021 roku. Reklamacje doręczone do Organizatora po 8 listopada 2021 roku nie będą rozpatrywane, niezależnie od daty stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość działania poczty lub zdarzenia losowe wskutek, których reklamacja zostanie doręczona do Organizatora po dniu 8 listopada 2021 roku.
  7.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zameldowania, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
  7.3.Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową, na adres Organizatora:
  Star Center Iwona Górna, Tomaszowice 81B, 21-008 Tomaszowice, z dopiskiem Reklamacja konkursu – "Konkurs ze sztuką"
  7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg Konkursu.
  7.5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 22 listopada 2021 roku. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.
 1. Ochrona danych osobowych
  8.1.Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w potwierdzeniu odbioru nagrody w celu realizacji Konkursu i wydania nagród w niniejszym Konkursie. Administratorem danych osobowych jest Star Center Iwona Górna, Tomaszowice 81B, 21-008 Tomaszowice, NIP 922-217-23-44. Dane będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo 12 miesięcy, jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia przetwarzania. Uczestnik Konkursu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  8.2.Kontakt do Administratora danych oraz Inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Administrator może udostępniać dane osobowe uczestników Konkursu swoim dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, obsłudze kadrowej i księgowej oraz prawnej czy firmom kurierskim. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8.3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych osobowych.
  8.4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wygłoszenie przez konferansjera w czasie finału swoich danych (imię, nazwisko) oraz wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów fotograficznych i video powstałych podczas Konkursu w środkach masowego przekazu na potrzeby Konkursu.
 1. Postanowienia końcowe
  9.1.Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: galeriaostrowiec.pl oraz w biurze Galerii Ostrowiec. Ponadto Regulamin zostanie umieszczony na punkcie konkursowym.
  9.2.Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla Organizatora Konkursu.
  9.3.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
  9.4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

LISTA SKLEPÓW I STOISK BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE:

ODZIEŻ I DODATKI:

Big Star
Cropp
Evenemen
Gatta
Greenpoint
House
Joko
Kaes
Mango
Pepco
QuiosQue
Reporter Young
Reserved
Reserved Kids
Sinsay
Studio Mody Anna Maria
Top Secret
Triumph
Wrangler/Lee/Cross Jeans

OBUWIE I GALANTERIA:

CCC
Deichmann
Ryłko
Wojas
Zuzia2

AKCESORIA I UPOMINKI:

Herbaciana Wyspa
Super Office
Time Trend

ZDROWIE I URODA:

Alle Beauty
Active Zone
Inglot
Rossmann
Vision Express

 

BIŻUTERIA:

Apart
Ibis
Polskie Srebro
W.Kruk

DOM I RTV:

Gry Komputery Tusze
Jysk
Platforma Canal+
Prymus AGD
RTV EURO AGD

SPORT:

4F
martes Sport
Regatta
Sizeer

USŁUGI I TELEFONY:

Biuro podróży Voyager
Ideal
Kwiaciarnia Galeria
Mes telefony
mBank
Orange
Perfect
Play
Plus Cyfrowy Polsat
Poczta Polska
Pralnia Renthoff
T-mobile
Telemix

 

 

kwiaciarniaplakatb1_new.jpgmartes-sport.jpgamericanos.jpglogo-t-mobile-02.pngorange.jpggatta.jpgwrangler.jpgpralnia.pngwojas.jpgsinsay.jpgregatta.jpgPicburger_ss.pngvision-express.jpgpoczta-polska.jpgactive-zone.jpgiqos.pngHerbacianaWyspa_s.jpgpiekarnia-pod-telegrafem.jpgideal.pngtop-secret.jpgcrf_l_ss.jpgkebab.jpgmobilna-pizza.jpgreserved-kids.jpgTELEMIX_s.jpgplay.jpgMES.jpgbigstar.jpgGKT_ss.pngapart-h60.jpgrossmann.jpgvoyager_s.jpgplkpb_s.jpgmango-2.pngkaes_logo_s200JPG.jpgAnna_Maria.jpgTIMETREND-nowe_S.jpgevenemen-logo.jpgbialcon.jpgAlleBeauty.jpglee.jpgpuma.jpgapteka.jpgQuiosQue.pngsemilac.jpgmagia.pnglogo_s.jpginglot.jpgreserved.jpg4f.jpgwranglerleeamericanos.jpgPERFEKT_5.jpgjysk.jpgccc.pngsuperoffice.pngPRYMUS-AGD.pngtriumph-th.jpgcropp-th.pngrtv-euro-agd.jpggreenpoint-th.pngkolporter.jpgeuronet.jpgrylko.jpgdeichman-th.jpgtv-n.jpgpolskie-srebro-th1.jpgpepco.jpgsizeer.jpgreporter-young.pngwkruk.jpghuse.jpg